foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Jelczu-Laskowicach

Opiekun: Anna Kowal-Goliszek

Słońce się do nas uśmiecha, wita wszystkich nas z daleka,
bo pomagać chcemy, dobrze o tym wiemy!

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie, bezinteresownie pomaga innym. Wolontariuszem może zostać każdy kto chce pomagać wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezpłatną, bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2
Cele działania

 1. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 7. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów szkoły.
 9. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 10. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

§ 3
Wolontariusze - prawa i obowiązki

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą być uczniowie przestrzegający zasad Klubu, po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w wolontariacie.
 2. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 6. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 7. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 8. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu
 9. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 10. Każdy członek Klubu ma prawo do:
  • jasno określonego zakresu obowiązków,
  • prośby o pomoc,
  • wnoszenia nowych pomysłów,
  • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
  • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
  • wpływu na podejmowane przez opiekuna wolontariatu decyzje.
 11. Każdy członek Klubu ma obowiązek:
  • być osobą odpowiedzialną,
  • sumienne i rzetelne wywiązywać się z powierzonych obowiązków,
  • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której wykonuje obowiązki,
  • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych,
  • zachowywać się kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów zarówno w szkole jak i poza nią,
  • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.
 12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

§4
Kodeks etyczny wolontariusza

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie- pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 • Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą- będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą na której można polegać- praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

§ 5
Zadania opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
 2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
 3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
 4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
 5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
 6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

§ 6
Nagradzanie wolontariuszy

 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:
  • wyrażenie uznania ustnego;
  • pochwałę Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika;
  • pochwałę Dyrektora Szkoły;
  • dyplom uznania Honorowy Wolontariusz;
  • list gratulacyjny do rodziców;
  • powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

§ 7
Rezygnacja z pracy w wolontariacie

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Cele i założenia:

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów,
 • niesienie pomocy i radości potrzebującym,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
 • nauka samorządności.

Zadania:

 1. Akcja rekrutacji w szkole.
 2. Promocja SKW wśród uczniów szkoły, poprzez:
  • umieszczenie informacji związanych z pomocą innym ludziom;
  • organizacja spotkań uczniów chętnych do pracy w wolontariacie
 3. Planowanie całorocznej pracy Klubu.
 4. Współpraca wolontariuszy z rodzicami w wykonywaniu zadań.
 5. Zaangażowanie się w prace charytatywne, kulturalne na rzecz środowiska lokalnego:
  • udział w akcji zbierania zakrętek (cały rok szkolny);
  • zbiórka żywności dla zwierząt (październik 2015r.);
  • obchody dnia życzliwości (listopad 2015r.);
  • udział w akcji „Świąteczna zbiórka żywności” (grudzień 2015r.);
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń 2016r.);
  • udział w akcji profilaktycznej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem (luty 2016r.);
  • udział w akcji profilaktycznej związanej z obchodami Światowego Dnia Trzeźwości (kwiecień 2016r.);
  • obsługa punktu żywieniowego podczas maratonu (maj 2016r.).

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.