foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

,,Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza

To co tam widzisz czasem cię smuci, a innym razem rozśmiesza’’ - B. Koronkiewicz 

 

Klub Małego Artysty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii - Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach, opiekun mgr Halina Olczak 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

 

Obraz2Od lat w naszej szkole odbywają się zajęcia artystyczne dla najmłodszych uczniów. Zajęcia te rozwijają zdolności teatralne i wpływają na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Nasz teatr to miejsce, w którym uczeń ma szansę nauczyć się wrażliwości, kreatywności, rozwinąć umiejętności komunikacyjne, pokonać tremę i otworzyć się na nowe doświadczenia. A wszystko to poprzez dobrą zabawę, gdzie można angażować wszystkie swoje zmysły, wyrażać uczucia i współpracować w grupie. W tym roku szkolnym w ramach zajęć teatralnych będziemy realizować zadania do projektu edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”. Przygotujemy inscenizację inspirowaną literaturą dziecięcą oraz spektakl teatralny na uroczystość szkolną. Uczniowie poznają także ,,tajemnice teatru”- rodzaje teatru, jego historię i osoby z nim związane (aktor, scenograf, reżyser, charakteryzator itp.) Nie zabraknie również wizyty w prawdziwym teatrze, gdzie dzieci będą mogły same przeżywać niezapomniane chwile uczestnicząc w spektaklu teatralnym.

 

CELE

Cel główny: Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, uwrażliwienie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości
 • rozwijanie koncepcji i wyobraźni
 • wdrażanie do samodzielności
 • pobudzanie do aktywności twórczej
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działania
 • współdziałanie w grupie
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem
 • kształtowanie zamiłowania do literatury
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotkanych trudności
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa

 

Metody pracy: podająca, problemowa, aktywizująca, ekspresyjna, praktyczna

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupie

 

Ewaluacja

Zajęcia teatralne, bez względu na zdolności indywidualne dzieci zaspakajają podstawowe potrzeby psychofizyczne, wyzwalają rozmaite formy działania i ekspresji twórczej. Rozwijają i doskonalą pamięć wzrokową i słuchową, a poza tym wpływają na harmonijny rozwój wszystkich analizatorów. Zajęcia teatralne są również niezawodną formą działań wychowawczych. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, uczy się odpowiedzialności za swoje działania, a przy tym ma świadomość, że w grupie pełni bardzo ważną rolę, od której zależy sukces pracy całego zespołu. Uczy się również dyscypliny pracy, a tym samym szacunku dla pracy kolegów. Podsumowaniem zajęć będzie aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach i przedstawienie zdobytych umiejętności teatralnych podczas uroczystości szkolnych i jego przyjęcie przez publiczność szkolną.

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.