foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

KLUB PATRIOTYCZNY – MAŁY RYCERZ DLA UCZNIÓW KLAS IV
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W JELCZU – LASKOWICACH

 

OPIEKUN KLUBU: mgr Renata Piątek

 

  " Historia jest świadkiem czasu, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia"

                                                                                                         ( Cyceron)

 

1. Cele główne zajęć:

 • Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów Narodu Polskiego.
 • Wychowanie najmłodszego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny oraz utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

2. Cele edukacyjne i wychowawcze:

Uczeń:

 • Zna symbole narodowe, tekst Hymnu, daty świąt państwowych oraz ważnych rocznic historycznych;
 • Poznaje historię Polski, rozwija kształtowanie wyobraźni historycznej;
 • Wpaja sobie szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują;
 • Kształtuje więź z krajem ojczystym, świadomość obywatelską;
 • Rozumie znaczenia takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno oraz rozwija wrażliwość moralną i estetyczną;
 • Kształci zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

3. Procedury osiągania celów edukacyjnych:

 • Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów:
 • Metody oparte na słowie i obrazie (czytanie, pogadanka, rozmowa kierowana, wywiad, prezentacje komputerowe, zajęcia z tablicą interaktywną, programy multimedialne);
 • Metody oparte na działaniu (ilustracja, gazetka, gra, plakat, komiks, ekspozycja);
 • Obserwacja w otoczeniu (wycieczki, np. region, muzea, miejsca pamięci);
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

4. Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • Wyrabianie w sobie takich cech jak: dociekliwość, poszanowanie prawdy, tolerancja, szanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm. Dostrzeganie związków łączących teraźniejszość z przeszłością.
 • Korzystanie z bogactwa dóbr kultury materialnej i duchowej oraz rozumienie treści ich przekazu.
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z wybranych obszarów, rozwijanie zainteresowań.
 • Uczestniczenie w działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska.

5. Treści programowe realizowane z uczniami:

 • Utrwalenie znajomości Hymnu Państwowego. Nauka tekstu, prawidłowej postawy podczas wykonania Hymnu. Prezentacja wydarzeń, którym towarzyszy Hymn.
 • Omówienie dziejów polskich symboli narodowych. Rodzaje symboli narodowych. Zmiany wizerunku polskiego orła.
 • Rodzinne czytanie wierszy i innych tekstów literackich o charakterze patriotycznym
 • Maria Skłodowska-Curie: hołd wielkiej Polce i noblistce, patronce naszej szkoły.
 • Początki państwa polskiego. Miejsce i znaczenie legend w naszej historii.
 • Początki naszej wiary- początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski.
 • Obchody i upamiętnienie: m. in. Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi RP, Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Miesiąca Pamięci Narodowej, rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, Dnia Sybiraka.
 • Cykl zajęć w oparciu o karty pracy z książki Joanny i Jarosława Szarków „Kocham Polskę”:
  • Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel
  • Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
  • Najazd Tatarów i bitwa pod Legnicą
  • Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki
  • Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło i bitwa pod Grunwaldem
  • Zygmunt I Stary i hołd pruski
  • Zygmunt August i unia Polski z Litwą
  • Królowie elekcyjni - Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza
  • Królowie elekcyjni - Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.