foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.”  Janusz Korczak

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów  w młodszym wieku szkolnym.
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 • Budowanie odpowiedzialności za realizację działań.
 • Wdrażanie do pośrednictwa między nauczycielem a uczniem.
 • Kształtowanie społecznej postawy, w której uczeń z własnej inicjatywy włącza się w działalność kulturalną, charytatywną.
 • Wyzwalanie kreatywności i pomysłowości uczniów.
 • Wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.
 • Podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły oraz z podmiotami pozaszkolnymi.
 • Budowanie poczucia jedności i działania w jednym wspólnym celu.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły, dbanie o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Współpraca z SU klas 4-8.

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 • Organizacja konkursów.
 • Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Oławie.

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunami SU są: Renata Piatek, Edyta Grydziuszko, Ilona Grzywacz-Lewicka 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.