foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

logotypy projekt unijny

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zapraszamy do zapoznania się z:

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne.

Formularz można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Wypełniony formularz (wraz z załącznikami: kopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z M-GOPS w przypadku uczniów korzystających z pomocy społecznej) należy składać w sekretariacie szkoły do środy 27 lutego 2019 roku.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.